ویتنام 'حمله به سفارت بریتانیا در تهران' را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ویتنام آنچه را که "حمله" تظاهرکنندگان به سفارت بریتانیا در تهران خوانده محکوم کرده و گفته است "ما نسبت به این واقعه عمیقا نگران هستیم."

این مقام ویتنامی گفت که "به نظر ما، مراکز دیپلماتیک و کارکنان آنها باید طبق کنوانسیون وین از امینت و مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار باشند و موقعیت و شئونات آنان کاملا مراعات شود."

ورود گروهی از تظاهرکنندگان معترض به مراکز سفارت بریتانیا در تهران در روز سه شنبه واکنش شماری از کشورهای جهان را در پی داشته است.