گسترش استعفاها در دولت برزیل در ارتباط با ادعای فساد

کارلوس لوپی وزیر کار برزیل استعفانامه خود را تسلیم دیلما روسف رئیس جمهور این کشور کرده است.

آقای لوپی ششمین وزیر دولت خانم روسف است که استعفا می دهد. پنج نفر از آنها در میان رسوایی مربوط به آنچه ادعا می شود فساد مالی است کناره گیری کرده اند.

بیشتر آنها عضو دولت قبلی برزیل تحت هدایت لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا هم بوده اند.

آقای لوپی در بیانیه ای گفت او در معرض آزار شخصی و سیاسی در رسانه ها بوده است.

اما او گفت وجدانش آسوده است و بی گناهی او ثابت خواهد شد.