'نیاز به خواب بیشتر علت ژنتیکی دارد'

پژوهشگران کشف کرده اند که تمایل بعضی افراد به خواب بیشتر به عوامل ژنتیکی بستگی دارد و وحود ژن موسوم به ABCC9 در آنان باعث می شود تا در مقایسه با سایرین، به حدود سی دقیقه خواب بیشتر در هر شبانه روز نیاز داشته باشند و این میزان با تغییر فصول و طول شب و روز تغییری نمی کند.

این تحقیقات در اروپا انجام شده است و نتیجه آن نشان می دهد که حدود یک پنجم از جمعیت این قاره حاملان این ژن هستند.

محققان آلمانی و بریتانیایی این کشف را مهم دانسته اند زیرا عارضه کم خوابی در مبتلایان به انواعی از بیماری ها از جمله امراض قلبی و چاقی دیده می شود.