دولت جدید بلژیک سوگند یاد کرد

دولت جدید بلژیک سوگند یاد کرد.

مذاکرات برای تشکیل دولت جدید در بلژیک، بیش از ۱۸ ماه طول کشید.

گمان می رود این مدت زمان برای تشکیل دولت جدید، رکوردی جهانی باشد.

الیو دی روپو، اولین نخست وزیر سوسیالیست فرانسوی زبان این کشور است.

هفته پیش، شش حزب بلژیک برای تشکیل دولت جدید به ریاست آقای دی روپو به توافق رسیدند.