انتقاد از رئیس جمهور شیلی به خاطر گفتن یک لطیفه

سیاستمداران شیلی از سباستین پینه‌را، رئیس جمهوری این کشور به خاطر عنوان کردن یک لطیفه در یکی از سخنرانی های اخیرش انتقاد کردند.

ژیمنا رینکن، یکی از نمایندگان مجلس شیلی گفته که آقای پینه‌را با گفتن این لطیفه موجب "سرافکندگی شیلی" شده است.

آقای پینه‌را در سخنرانی اخیر خودش در قالب یک لطیفه گفته بود: "می دانید تفاوت میان زن و سیاستمدار در چیست؟ و در پاسخ چیستان خود گفته بود که سیاستمدار وقتی می گوید 'شاید' منظورش همان کلمه 'خیر' است اما زنان وقتی می گویند 'خیر' منظورشان همان 'شاید' است."

کارولینا اشمیت، وزیر امور زنان شیلی هم در واکنش به این لطیفه گویی رئیس جمهوری شیلی گفته که او حس شوخ طبعی آقای پینه‌را را درک می کند اما لطیفه اخیر وی "جالب توجه" نبوده است.