طرح تازه مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان اجرا می‌شود

برنامه جدید دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل برای همکاری منطقه ای به منظور مقابله با تجارت مواد مخدر در افغانستان با حضور وزیران و مقامات ارشد هفت کشور همسایه افغانستان، از جمله ایران و پاکستان، ظی مراسمی در مرکز این نهاد در وین، پایتخت اتریش، آغاز می شود.

به گفته منابع سازمان ملل، تجارت مواد مخدر تولیدی در افغانستان تاثیری گسترده بر کشورهای همسایه گذاشته است که از آن جمله می توان به افزایش آمار اعتیاد، جرایم مرزی و بی ثباتی اشاره کرد.

بخش عمده تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و استفاده از این ماده و مشتقات آن علاوه بر ایجاد مشکلات عمیق فردی و اجتماعی در کشورهای مختلف، هر ساله باعث بیماری و مرگ هزاران نفر می شود.