توصیه به تجدید انتخابات پارلمانی در روسیه

شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه به دمیتری مدودف، رئیس جمهور این کشور توصیه کرد که اگر ادعای تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ثابت شد و نتیجه واقعی انتخابات قابل احصاء نبود، انتخابات را تجدید کند.

این شورا که اختیار صدور دستور تجدید انتخابات را ندارد، اعلام کرد که گزارش های مبتنی بر تقلب در انتخابات نگران کننده است و کسانی که مرتکب چنین تقلبی شده اند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

انتظار می رود که روز شنبه صدها هزار نفر در شهرهای مختلف روسیه تظاهرات کنند و خواهان برگزاری مجدد انتخابات شوند.

بر اساس نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد، حزب حاکم، ۴۹ درصد آرا را به دست آورده و حزب کمونیست با ۱۹ درصد دوم است.