دستگیری شش متهم به آتش افروزی در کلکته

پلیس کلکته شش مظنون به دست داشتن در آتش سوزی یک بیمارستان را که به جان باختن حدود ۹۰ نفر انجامید، بازداشت کرده است.

مقام های این بیمارستان و دو مالک آن نیز در میان دستگیرشدگان هستند.

تحقیقات در مورد این آتش سوزی بزرگ همچنان ادامه دارد اما تا این مرحله، کارشناسان معتقدند که آتش سوزی از زیر زمین بیمارستان آغاز شده است.

بیشتر قربانیان این حادثه بیمارانی بودند که در طبقات فوقانی بیمارستان گیر افتاده بودند و زبانه های آتش و دود که از طبقات پایین تر شعله می کشید به آنها اجازه خروج از ساختمان را نداده بود.

خانواده های قربانیان مدعی اند که تمهیدات ناکافی مهار آتش در بیمارستان علت وقوع چنین فاجعه ای شده است. ادعایی که مقام های بیمارستان آن را رد می کنند.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در کلکته، خشم عمومی در این شهر نسبت به این حادثه به وجود آمده که در یکی از بهترین مراکز پزشکی و درمانی این شهر هندوستان روی داده است.