طالبان پاکستان مدعی انجام مذاکرات صلح با دولت شد

مولوی فقیر محمد، معاون فرمانده طالبان پاکستان می گوید گروه او سرگرم انجام مذاکرات صلح با دولت پاکستان است.

مولوی فقیر محمد گفت محور اصلی این مذاکرات، منطقه قبیله ای باجور است اما اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، به مسائل دیگر نیز بسط داده خواهد شد.

وی گفت مقام های پاکستان ۱۴۵ زندانی طالبان را به نشانه حسن نیت آزاد کرده اند و خواهان برقراری آتش بس هستند.

دولت پاکستان هنوز انجام این گفت و گوها را تایید نکرده است.

موافقت نامه های قبلی طرفین همواره مدت کوتاهی دوام آورده و باعث شرمساری دولت پاکستان شده است.