پایتخت هند صد ساله شد

روز دوشنبه، ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، یکصدمین سالگرد انتخاب شهر دهلی به عنوان پایتخت هند است.

روز ۱۲ دسامبر سال ۱۹۱۱، جورج پنجم، پادشاه وقت بریتانیا و امپراتور هند، اعلام کرد که پایتخت امپراتوری بریتانیا در هند از شهر کلکته در شرق هند، به دهلی، که در تاریخ گذشته آن سرزمین هم به دلیل موقعیت مرکزی خود، مدتها پایتخت بوده است، منتقل می شود.

مقامات شهری دهلی برای بزرگداشت سالگرد انتخاب دهلی به پایتختی هند، که یادآور دوران استعمار در این کشور است، مراسم خاصی برنامه ریزی نکرده اند هر چند برخی رسانه ها، با استفاده از این فرصت، به انتقاد از کمبود امکانات شهری دهلی پرداخته اند.