دو نفر در تیراندازی در فلورانس ایتالیا کشته شدند

یک مرد در شهر فلورانس ایتالیا دو دستفروش سنگالی را به ضرب گلوله کشته و چهار نفر دیگر را زخمی کرده است.

فرد مهاجم پس از این حمله، دست به خودکشی زد.

گفته شده است که فرد مهاجم از راستگرایان افراطی بوده است.

به دنبال این تیراندازی، حدود ۲۰۰ نفر از دستفروشان سنگالی دست به راهپیمایی زدند. آنها شعار می‌دادند: "خجالت! خجالت" و "نژادپرست‌ها".