'از هر پنج زن در آمریکا یکی مورد تجاوز قرار گرفته است'

نتایج یک تحقیق که توسط دولت آمریکا انجام شده است، نشان می‌دهد که از هر پنج زنی که در این کشور زندگی می‌کنند یکی از آنها در زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است.

بیش از نیمی از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، گفته‌اند که تجاوز کننده، همسر یا معشوقشان بوده که یا از هم جدا شده بودند یا اینکه در زمان این اتفاق با هم بودند.

بنا به تعریفی که این تحقیق ارائه داده، تجاوز، عملی جنسی ناخواسته است که گاهی فرد متجاوز در آن تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل است.

این تحقیق همچنین می‌گوید از هر هفت مرد در آمریکا، یکی از آنها مورد خشونت شدید از سوی همسر یا معشوقش قرار گرفته است.

این تحقیق با بررسی داده‌های ۱۸ هزار زن و مرد در سال ۲۰۱۰ در آمریکا تهیه شده است.