مجرمان سابقه دار ایرانی دارای 'پرونده ژنتیک' می شوند

احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفته است که "برای کشف و جلوگیری از جرم و حنایت، بانک ژنتیک تاثیر زیادی دارد و قرار است سال آینده، فایل ژنتیک همه مجرمان سابقه دار را تهیه و وارد بانک کنیم."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شجاعی افزوده است که با ایجاد بانک ژنتیکی، امکان آن ایجاد می شود که افراد حاضر در صحنه جرم با مراجعه به این بانک شناسایی شوند البته در صورتی که این افراد دارای سابقه و فایل ژنتیکی باشند.

در بسیاری از کشورها پیشرفته، شناسایی و بایگانی خصوصیات دی ان ای متهمان و مجرمان از روش های متداول پلیس است که در تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار می گیرد.