محمد خاتمی 'آیین گفت‌و‌گو' منتشر کرد

سایت بنیاد باران اعلام کرده که نخستین شماره نشریه دوماهنامه "آیین گفت و گو" به صاحب امتیازی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و رئیس بنیاد باران، منتشر شده است.

این اطلاعیه گفته است که این نشریه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی می پردازد و سردبیری آن به هادی خانیکی سپرده شده است.

نخستین شماره "آیین گفت‌و‌گو" از جمله حاوی گفت و گویی با صاحب امتیاز آن است.