'محموله رادیواکتیو مسافر ایرانی' در مسکو توقیف شد

مقامات روسی گفته اند که وسایل یک شهروند ایرانی را که حاوی یک محموله رادیو اکتیو بود در فرودگاه مسکو توقیف کرده اند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است.

براساس این گزارش، ماموران گمرک فرودگاه مسکو متوجه افزایش قابل توجه در میزان رادیو اکتیو شدند که به بیست برابر میزان معمولی می رسید و با بررسی بار این مسافر، تعدادی "اشیاء فلزی" یافتند که ظاهرا ایزوتوپ رادیو اکتیو در آنها جای داشت.

پس از توقیف این محموله، به این شخص اجازه داده شد تا به هواپیمای عازم تهران سوار شود و به سفر خود ادامه دهد.