بیشتر تحریم های لیبی لغو شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های اعمال شده بر بانک مرکزی لیبی و بانک های سرمایه گذاری خارجی این کشور را لغو کرده است.

به گفته دیپلمات های مقیم نیویورک، این اقدام با هدف کمک به پایان دادن به بحران کمبود نقدینگی در لیبی صورت گرفته است.

آمریکا هم در پی این اقدام شورای امنیت، بیشتر تحریم های وضع شده علیه لیبی را لغو کرد.

دارایی های بانک های لیبی در خارج از این کشور در پی سرکوب معترضان به وسیله حکومت سرهنگ قذافی در اوایل امسال و اقدام نظامی علیه این کشور مسدود شده بود.