ژوزف کابیلا رسما رییس جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام شد

دادگاه عالی در جمهوری دموکراتیک کنگو ژوزف کابیلا را برنده انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است.

این دادگاه تقاضای مخالفان برای باطل کردن نتیجه انتخابات را رد کرد.

ژوزف کابیلا پیشتر اذعان کرده بود که در جریان برگزاری انتخابات ماه گذشته ریاست جمهوری، اشتباهاتی صورت گرفته اما نتیجه گیری یک نهاد ناظر بر انتخابات مبنی بر بی اعتباری انتخابات را رد کرده بود. این نهاد در آمریکا مستقر است.

هفته گذشته، اتی ین تشیسکدی، کاندیدای حزب اصلی مخالف در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج رسمی انتخابات را که حاکی از پیروزی آقای کابیلا بود، رد کرد.

ویتال کامرهه که در این انتخابات نفر سوم شده بود نیز نتیجه انتخابات را رد کرده و گفته بود برنده واقعی، آقای تشیسکدی است.