ناآرامی‌های قاهره برای سومین روز متوالی ادامه دارد

ناآرامی‌ها در قاهره، پایتخت مصر برای سومین روز پیاپی ادامه دارد و نیروهای امنیتی با معترضان در میدان تحریر درگیر شده‌اند.

در درگیری‌های سه روز گذشته ده نفر کشته شده و صدها نفر نیز زخمی شده اند.

معترضان خواهان پایان حکومت شورای نظامی هستند. آنها می گویند قدرت باید سریعا به دولت غیرنظامی منتقل شود.