مخالفت مجلس ایران با فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان

مجلس ایران با فوریت طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان حوزه ها مخالفت کرد.

بر اساس گزارش خانه ملت، با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با فوریت این طرح، اکنون این طرح به طور عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، در صورت تصویب فوریت یک طرح در مجلس، آن طرح بلافاصله به کمیسیون مربوط فرستاده می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.