بازگشت زرداری به پاکستان پس از معالجات پزشکی

آصف علی زرداری رئيس جمهوری پاکستان پس از معالجه در دوبی به کشورش بازگشته است.

هواپيمای او در يک پايگاه هوايی در جنوب شهر کراچی به زمين نشست.

سفر او به دوبی در اوايل ماه دسامبر به دليل بيماری قلبی، شايعه کناره گيری او را در پی داشت. اما مقامات پاکستان اين شايعه را رد کردند.

دفتر آقای زرداری اعلام کرده است که او به استراحت احتياج دارد و زمان بازگشت او به دفتر رياست جمهوری هنوز مشخص نيست.

طبق بيانيه ای در هفته گذشته، تمامی نتايج آزمايشهای پزشکی آقای زرداری منفی بوده است.

در هفته های اخير دولت مدنی پاکستان بر سر درخواست مقامات پاکستانی از آمريکا طی یک يادداشت ديپلماتيک، تحت فشار زيادی در اين کشور بوده است.

گفته می شود در آن یادداشت - که به بیرون درز کرد - از آمریکا برای مقابله با یک کودتای احتمالی توسط نظامیان درخواست کمک شده بود.

آقای زرداری اين يادداشت را تکذيب کرده است.