کشف 'سیاره شبیه زمین' در بیرون منظومه شمسی

اخترشناسان آمریکایی موفق به کشف دو سیاره "بسیار مهم" بیرون از منظومه شمسی شده و گفته اند که یکی از این سیاره ها دارای شرایطی مشابه زمین است که در آن حیات به شکل زمینی آن می تواند وجود داشته باشد.

به گفته آنان، این کشف مهمترین گام در راستای یافتن سیاره های "دوستدار حیات" است و نشان می دهد که سیاره هایی مانند زمین که گرد خورشید در چرخش است در نقاط دیگر کیهان هم وجود دارند.

اوایل ماه جاری، اخترشناسان نخستین سیاره با دمای شبیه دمای کره زمین را کشف کردند که کشف آن هم، مانند کشفیات اخیر، با استفاده از اطلاعات کسب شود توسط تلسکوپ فضایی کپلر صورت گرفت.