حزب مخالف برمه رسما به فعالیتهای سیاسی بازگشت

آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه، با حضور در ساختمان پارلمان رسما حزب خود را به عنوان یک تشکل قانونی به ثبت رسانده و به این ترتیب، زمینه حضور نامزدهای حزب در رقابت های انتخاباتی آینده را فراهم کرده است.

خانم آنگ سان سوچی هنگام حضور در این دیدار با رئیسان مجالس علیا و سفلای پارلمان هم ملاقات کرد و این دو مقام پارلمانی تصمیم حزب اتحاد ملی برای دموکراسی برای بازگشت به فعالیت های رسمی سیاسی را ستودند.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی سال گذشته، که ناظران آن را منصفانه و آزاد ندانستند، حضور نیافت و به همین دلیل هم حکومت تحت تسلط نظامیان در برمه این حزب را غیرقانونی اعلام کرد.

در پی انتخابات سال گذشته، دولتی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در دست گرفته و برخی اصلاحات سیاسی را به اجرا گذاشته که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی، با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کشورهای غربی مواجه شده است.