ارتش پاکستان گزارش آمریکا در باره حمله هوایی را نپذیرفت

ارتش پاکستان گفته است که نتیجه تحقیقات دولت آمریکا پیرامون حادثه حمله هوایی به یک پاسگاه مرزی پاکستان و افغانستان و کشته شدن بیست و چهار نظامی پاکستانی در این حمله را قابل قبول نمی داند.

روز گذشته، مقامات آمریکایی با اعلام پایان تحقیقات در مورد این حادثه، مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند و گفتند که بکی ار دلایل آن، فقدان هماهنگی لازم بین نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و ارتش پاکستان بوده است.

ارتش پاکستان گفته است که گزارش آمریکایی واقعیات را به طور کامل و کافی منعکس نمی کند.