لیبی پس از چهل سال جشن استقلال برگزار کرد

لیبی پس از چهار دهه، دوباره سالگرد استقلال خود از ایتالیا را جشن گرفت.

لیبی ۶۰ سال پیش از ایتالیا استقلال یافت اما در دوران حکومت سرهنگ قذافی مردم فقط اجازه داشتند روزی را که او در سال ۱۹۶۹ با یک کودتا به قدرت رسید، جشن بگیرند.

مصطفی عبد الجلیل، رییس شورای انتقالی ملی لیبی در طی مراسمی در طرابلس گفت، حفظ استقلال از کسب آن دشوارتر بود.

سخنان آقای عبدالجلیل یادآور سخنان شاه ادریس است. پادشاه لیبی که توسط کودتا از سلطنت ساقط شد و پس از وی معمر قذافی تحت عنوان "رهبر لیبی" به قدرت رسید.