محاکمه امیر میرزایی حکمتی به اتهام 'جاسوسی' برگزار شد

به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه شنبه، ۶ دی (۲۷ دسامبر)، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر میرزایی حکمتی به اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی سیا" علیه حکومت جمهوری اسلامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

براساس این گزارش، در این جلسه کیفرخواست دادستان "براساس گزارشات مدیرکل حقوقی و قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اقاریر متهم" قرائت شد و متهم ضمن "اقرار" به اتهامات وارده گفت فریب سازمان سیا را خورده اما افزود "شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم چرا که قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم."

در این گزارش آمده است که پس از اظهارات موکل، وکیل و نماینده دادستان، قاضی این دادگاه گفت که پس از ارائه لایحه دفاعیه وکیل و بررسی های لازم،حکم نهایی صادر خواهد شد.