'پرداخت یارانه نفدی به ده میلیون ایرانی متوقف می شود'

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است که هم اکنون ۷۴ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند اما به زودی ۱۰ میلیون نفر از افراد متعلق به دهک های بالای درآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شوند.

وی گفت که در آغاز اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی، هدف این بود که اقشار پردرآمد از طریق "خوداظهاری" شناسایی و به تدریج از دریافت یارانه منصرف شوند و در آغاز نیز، حدود پانزده میلیون نفر چنین کردند اما این رقم بعدا کاهش یافت.

وی افزود که در نظر است کسانی که یارانه های نقدی به ۵ تا ۱۰ درصد درآمد آنان بالغ می شود مشمول پرداخت یارانه نشوند و با حذف اقشار پردرآمد، انتظار می رود که میزان یارانه به خانوارهای دریافت کننده افزایش یابد.