تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه تفکیک جنسیتی

هزاران اسرائیلی در محکومیت رفتار یهودیان افراطی مذهبی که خواهان تفکیک جنسیتی اند، در حوالی بیت المقدس تظاهرات کردند.

شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، اعلام کرد که اقلیتی در کشورش رفتاری وقیحانه دارند و همبستگی ملی را نقض می کنند.

او اسرائیلی ها را تشویق کرد که در این اعتراض در شهرک بیت شمش در حوالی بیت المقدس شرکت کنند.

از زمانی که اعلام شد چند افراطی یهودی به دختری هشت ساله آب دهان انداخته و او را به پوشیدن لباس نامناسب متهم کرده اند، شهرک بیت شمش به کانون اعتراضها علیه افراط گرایی مذهبی بدل شد.

یهودیان افراطی خواهان جدایی از زنان و مردان در جامعه اسرائیل هستند.