ادامه محاکمه رئیس جمهوری سابق مصر

حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، بار دیگر در دادگاه حضور یافته تا رسیدگی به پرونده او به اتهام فساد مالی و صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان مخالف ادامه یابد.

تا کنون، شماری از مقامات ارشد دولت آقای مبارک به عنوان شهود در دادگاه حاضر شده اند و فیلد مارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی نیز که سمت وزارت دفاع را برعهده داشت شهادت داده است که حسنی مبارک شخصا دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده بود.

حسنی مبارک، که برای حدود سه دهه در مقام رئیس جمهوری، رهبر قدرتمند مصر شناخته می شد، به دلیل بیماری با برانکارد به دادگاه منتقل شده و از بستر بیماری شاهد جریان دادرسی است.