اعزام صلحبانان به سودان جنوبی در پی درگیری دو قبیله

در پی افزایش تنش میان اعضای دو قبیله در سودان جنوبی، سازمان ملل متحد تعداد صلحبانان خود را در شهر پیبور افزایش داده است.

گزارش ها بیانگر فرار ده ها هزار نفر از اعضای قبیله مورلی از این شهر در روز جمعه است.

اختلاف دو قبیله نویر و مورلی بر سر مالکیت مراتع به مرگ حداقل یک هزار نفر در ماه های گذشته منجر شده است.

بیشتر قربانیان زنان و کودکان بوده اند. هر دو قبیله به ربودن کودکان طرف مقابل متهم شده اند.