روزنامه روزگار دوباره منتشر شد

روزنامه روزگار پس از توقیفی چندماهه مجددا منتشر شد.

این روزنامه بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ایران، از روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه به مدت دو ماه توقیف شده بود.

بنا به گزارش خبرگزاریهای ایرانی روزنامه روزگار "بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسایل محرمانه کشور باستناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات" توقیف شده بود..

روزنامه روزگار که در سال ۸۵ توسط هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود پس از گذشت چهارسال در بهمن ماه سال ۱۳۸۹به پیشخوان مطبوعات بازگشته بود.