رسیدگی به پرونده حسنی مبارک 'تسریع شده است'

حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، بار دیگر در دادگاه رسیدگی به پرونده مربوط به اتهام فساد مالی و صدور دستور تیراندازی و کشتن تظاهرکنندگان حاضر شده است.

گزارش تلویزیونی از جلسه دادگاه آقای مبارک را نشان داده که با برانکارد به محل آورده شده و در حالت درازکش، ناظر جریان محاکمه است.

رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، که هشتاد و سه سال دارد، پس از یک تعویق سه ماهه، هفته گذشته از سر گرفته شد و گفته می شود مقامات قضایی مصر در نظر دارند با تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، با صدور حکم در ماه آوریل، به این محاکمه خاتمه دهند.