چهار نفر به اتهام توهین به مسجد در مالزی بازداشت شدند

پلیس مالزی چهار نفر را در ارتباط با حادثه قرار دادن سر بریده خوک در مقابل یک مسجد که هفته پیش روی داد بازداشت کرده است.

مالزی دارای جمعیتی متشکل از اقوام مختلف با ادیان گوناگون است و مقامات دولتی هر گونه واقعه ای را که بتواند به بروز درگیری قومی و مذهبی منجر شود با نگرانی تلقی می کنند.

دو سال پیش، در جریان اختلاف بر سر استفاده مسیحیان از واژه الله در متون خود، درگیری هایی بین برخی تندروهای مسلمان و مسیحی روی داد که در جریان آن، به سوی چند کلیسا بطری آتشزا و به سوی چند مسجد سرهای بریده خوک پرتاب شد.