رئیس جمهوری یمن سفرش را به آمریکا لغو کرد

یکی از مقامات ارشد دولت یمن گفته است علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن برنامه اش را برای سفر به آمریکا لغو کرده است.

عبدو الجنادی ، معاون وزیر اطلاعات یمن افزوده پس از آن که حزب وابسته به آقای صالح ازاو خواسته تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در کشور بماند، علی عبدالله صالح هم تصمیمش را برای سفر به آمریکا تغییر داده است.

آقای صالح پس از پذیرش توافق انتقال قدرت ، باید در زمان برگزاری انتخابات، رسما از قدرت کناره گیری کند.

بسیاری در کشور هنوز دربار آینده سیاسی یمن ابراز نگرانی می کنند.