دفتر هاشمی رفسنجانی او را 'شخصیتی فراجناحی' خواند

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به گزارش های برخی رسانه های گروهی مبنی بر دخالت او در "آرایش های سیاسی گروهها و جناح های مختلف در انتخابات از جمله انتخابات مجلس" اعتراض کرده و گفته است که چنین گزارش هایی "عمدا و عمدتا با اعراض و اهداف سیاسی طیف خاصی دنبال می شود."

به گزارش ایلنا، در این بیانیه از جمله به مطالب "بخش خبری ۲۰:۳۰ رسانه ملی" در این زمینه اشاره شده و آمده است که همانگونه که آقای رفسنجانی خود نیز بارها بیان کرده، "ایشان شخصیتی فراجناحی داشته و به هیچ حزب و جناح سیاسی وابسته نبوده و نیستند."

این بیانیه تاکید دارد که در انتخابات مجلس آقای رفسنجانی در مورد هیچ کاندیدا، حزب و گروهی "نفیا و اثباتا" اظهار نظر نکرده و نخواهد کرد و اصرار در انتساب او به حزب یا جناحی خاص "ریشه در اهداف و اغراض سیاسی شناخته شده پشت پرده ای دارد که قابل تامل و توجه است."