دادستانان مصر خواستار اعدام حسنی مبارک شدند

دادستانان پرونده حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر برای او در خواست صدور حکم اعدام کرده اند.

مصطفی خاطر یکی از دادستانان پرونده، گفته است که آقای مبارک مسئول مستقیم قتل معترضان مخالف دولت در جریان اعتراضات مردمی است که در ماه فوریه (بهمن ماه) سال گذشته به سقوط دولت او انجامید.

آقای خاطر در جمع بندی موضع دادستانی گفت که آقای مبارک مرتکب قتل عمد شده و باید با چوبه دار اعدام شود.

ادامه محاکمه آقای مبارک به دوشنبه آینده موکول شده است.