طالبان پاکستان ۱۷ پسر بچه گروگان گرفته شده را آزاد کرد

طالبان پاکستان ۱۷ پسر بچه ای را که سه ماه پیش در شمال غربی آن کشور ربوده شده بودند، صحیح و سالم آزاد کرده است.