هشدار نهاوندیان نسبت به سیاست ارزی ایران

محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار، گفته است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی ایران مبنی بر فروش ارز نامحدود به واردکنندگان کالا در شرایط فعلی، فسادآور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان گفته است که در شرایطی که ارز در بازار ایران چند نرخی است "دسترسی به ارز ارزان می تواند یک منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد و فعالیت های رانت جویانه را دامن زند."

آقای نهاوندیان، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، همچنین گفت که نوسانات نرخ ارز به تولید و تجارت ایران لطمه می زند و اگر سیاست ارزی برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور به موقع اجرا می شدند، بازار ارز از کنترل خارج نمی شد.