کابینه بریتانیا همه پرسی استقلال اسکاتلند را بررسی می کند

کابینه بریتانیا برای بررسی پیشنهاد دولت خودگردان اسکاتلند در مورد مجوز برگزاری همه پرسی استقلال این بخش از بریتانیا تشکیل جلسه داده است و انتظار می رود برای برگزاری چنین همه پرسی، یک محدوده زمانی مشخص، احتمالا تا هجده ماه آینده را تعیین کند.

کشور بریتانیا - که عنوان رسمی آن پادشاهی متحده است - از انگلستان، ویلز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل یافته است که به استثنای انگلستان، سایر این مناطق دارای مجالس و دولت های محلی با اختیارات متفاوتی برای سیاستگذاری در امور داخلی خود هستند.

در صورت برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند، انتظار می رود از اهالی این سرزمین در مورد ادامه عضویت در پادشاهی متحده و یا استقلال از این کشور پرسش شود و دولت محلی خواسته است که خود در مورد زمان و شکل همه پرسی تصمیم بگیرد.

.