محاکمه کودتاچی ها در ترکیه

دادگاهی در ترکیه کیفرخواستی را که علیه کنعان اورن صادر شده بود، پذیرفته است. آقای اورن در سال ۱۹۸۰ در پی یک کودتای نظامی به ریاست جمهوری این کشور رسید.

به این ترتیب راه برای محاکمه آقای اورن هموار شده است.

آقای اورن که در حال حاضر ۹۴ ساله است، همراه یکی دیگر از ژنرال های سابق متهم شده که در براندازی دولت منتخب ترکیه دست داشته است.

در ترکیه نظامیان سه بار علیه دولت کودتا کرده اند، اما این اولین باری است که متهمان آن محاکمه می شوند.