توافق آتش بس دولت برمه با شورشیان کارن

مقامات برمه گفته اند که دولت این کشور با شورشیان اقلیت کارن توافق آتش بس امضا کرده است.

دولت برمه و شورشیان کارن علاوه بر آتش بس، توافق کرده اند که دفاتر نمایندگی افتتاح کنند و در قلمروهای تحت کنترل خود اجازه عبور و مرور آزاد به مردم بدهند.

کارن ها بیش از شصت سال است که برای کسب قدرت سیاسی و اداری محلی، علیه دولت مرکزی برمه دست به اسلحه برده اند.

دولتهای غربی می گویند که برای بهبود روابط خود با برمه، دولت برمه باید ابتدا با تمامی گروه های قومی شورشی به صلح برسد.