قحطی سومالی 'جان ده ها هزار نفر را می گیرد'

دفتر سازمان ملل متحد در سومالی می گوید که قحطی در شاخ آفریقا جان ده ها هزار نفر از مردم سومالی را خواهد گرفت.

بحران غذایی شش ماه قبل در سومالی اعلام شد و انتظار می رود کمبود مواد غذایی تا ماه های ژوئیه یا اوت ادامه یابد.

مارک بودن مدیر برنامه کمک رسانی سازمان ملل در سومالی به بی بی سی گفت که میزان سوءتغذیه در سومالی بیش از هر جای دیگر جهان است.

او گفت که حدود ۲۵۰ هزار سومالیایی هنوز از قحطی رنج می برند.