ماموران نجات در جستجوی افراد زنده در زیر آوار در بیروت

ماموران نجات در لبنان، در میان آوار ساختمانی مسکونی که در طی شب فرو ریخت، همچنان به دنبال کسانی می گردند که زنده هستند و در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

ریزش این بلوک آپارتمانی، که در ناحیه اشرفیه شهر بیروت، پایتخت، واقع است، دست کم سیزده کشته بر جای گذاشته است.

بسیاری از کسانی که در این واقعه کشته شده‌اند، کارگران سودانی بودند.

در گزارش ها گفته شده که دهها خانوار در این ساختمان پنج طبقه، که نیاز به تعمیرات گسترده داشت، سکونت داشتند.