رشد اقتصادی چین کندتر شده است

مقامات چینی گفته اند که نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی به نه و دو دهم درصد رسید که کمتر از نرخ رشد سال پیش از آن، و نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی این سال پائین ترین نرخ رشد طی دو سال و نیم گذشته بوده است.

به گفته کارشناسان، دلیل این کندی رشد اقتصاد چین ادامه رکود جهانی و تضعیف تقاضا برای صادرات این کشور در بازارهای بین المللی و همچنین اقدامات دولت برای مقابله با تورم بوده که به تضعیف تقاضای داخلی منجر شده است.

مقامات چینی ضعف نرخ رشد در ماه های آینده را نیز پیش بینی کرده اند که در صورت تحقق، می تواند به معنی از میان رفتن امید به کمک چین به خاتمه رکود اقتصاد جهانی باشد و همچنین بازارهای صادرکنندگان عمده مواد اولیه، از جمله نفت خام به این کشور را نیز با رکود مواجه سازد.