مجلس به طرح ممنوعیت سمتهای مهم برای دوتابعیتی‌ها رای نداد

نمایندگان مجلس ایران به کلیات طرح دوفوریتی ممنوعیت تصدی سمت های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی توسط ایرانیان دارای تابعیت دوگانه رای ندادند و این طرح با ۶۶ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق و ۲۸ رای ممتنع رد شد.

اگر این طرح تصویب می شد، ایرانیان دارای تابعیت دوگانه از تصدی سمت های ریاست جمهوری و معاونت او، عضویت شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و پست ها و ماموریت های دیپلماتیک، قضاوت، رده های عالی فرماندهی نیروهای مسلح، سمت های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی محروم می شدند.

این طرح ظاهرا در واکنش به افشای تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی در جریان رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی تهیه و تسلیم مجلس شده بود و در صورت تصویب، ماده ۹۸۲ قانون مدنی راجع به ممنوعیت تصدی سمت های مهم دولتی توسط اتباع خارجی را اصلاح می کرد اما مخالفان طرح گفته اند که تصویب آن باعث می شد جمهوری اسلامی اصل تابعیت دوگانه را به رسمیت بشناسد.

در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است که خارجیانی که تابعیت ایرانی کسب کنند از حقوق مساوی سایر شهروندان ایران برخوردار می شوند اما اجازه تصدی شماری از سمت های مهم را ندارند اما به تابعیت دوگانه اشاره ای ندارد درحالیکه ماده ۹۸۹ این قانون، اعلام می دارد که ترک تابعیت ایرانی بدون تشریفات مقرر، از نظر دولت این کشور قابل قبول نیست.