تحقیق درباره سوءرفتار دو سرباز بریتانیایی در افغانستان

از دو سرباز بریتانیایی در مورد ادعاهای مطرح شده درباره سوءرفتار آنها نسبت به کودکان در افغانستان تحقیق می شود.

وزیر دفاع بریتانیا گفته است با توجه به جدی بودن این ادعاها، پلیس تحقیق در این باره را آغاز کرده است.

یک روزنامه بریتانیایی به نقل ازتعدادی از سربازان این کشور نوشته بود که این دو فرد ظاهرا درحالی که با یک دختر و پسر افغان رفتاری نامناسب داشتند، از خود فیلم گرفته اند.

دولت افغانستان گفته است که از این ماجرا عمیقا ناراحت شده است.