کارشناسان در مورد حفظ یا حذف 'ثانیه کبیسه' مذاکره می‌کنند

روز پنجشنبه، ۲۹ دی (۱۹ ژانویه)، کارشناسان اتحادیه ارتباطات بین المللی در سوئیس تشکلی جلسه می دهند تا در مورد حفظ یا حذف "ثانیه کبیسه" تبادل نظر کنند.

اصطلاح ثانیه کبیسه به حدود یک ثانیه زمان اطلاق می شود که هر از چندگاه به منظور انطباق زمان استاندارد جهانی که توسط یک ساعت دقیق اتمی اندازه گیری و نشان داده می شود، با زمان طبیعی گردش زمین به دور خورشید به ساعت استاندارد افزوده یا از آن کم می شود.

آمریکا، فرانسه و آلمان از حذف ثانیه کبیسه حمایت می کنند چون به گفته آنان، افزودن یا کم کردن یک ثانیه از ساعت استاندارد، که ممکن است هر چند سال یکبار صورت گیرد، به منزله نوعی جهش زمانی است و فعالیت هایی، مانند فعالیت اینترنتی را که متکی به ادامه یکنواخت ساعت هستند با دشواری مواجه می سازد.

در مقابل، بریتانیا، کانادا و چین گفته اند که حذف ثانیه کبیسه باعث می شود تا به مروز زمان، ساعت مورد استفاده بشر به شکلی محسوس از زمان مبتنی بر گردش زمین به دور خورشید فاصله بگیرد و تخمین زده اند که در چنین صورتی، طی ششصد سال، ساعت مورد استفاده بشر یک ساعت با ساعت طبیعی اختلاف خواهد یافت.