نخست وزیر پاکستان در برابر قضات دیوان عالی حضور یافت

روز پنجشنبه، ۲۹ دی (۱۹ ژانویه)، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، همراه با مشاوران حقوقی و شماری از کارکنان دولتی، در محل دیوان عالی این کشور حضور یافت تا به اتهام اهانت به دادگاه در ارتباط با خودداری از اجرای حکم قبلی دیوان عالی پاسخ گوید.

دیوان عالی پاکستان از دولت خواسته بود تا فرمان عفو شماری از سیاستمداران ارشد این کشور، از جمله آصف علی زرداری، رئیس جمهوری را که در زمان دولت سابق صادر شده بود لغو کند و پرونده اتهامی علیه آنان را به جریان اندازد و آقای گیلانی را، به عنوان عالی ترین مقام دولتی، مسئول اجرا نشدن این حکم دانسته است.

آقای گیلانی در جلسه دیوان عالی پاکستان گفت که رئیس جمهوری به اعتبار مقام خود و فرمان عفو مورد اشاره، از مصونیت پیگرد در برابر اتهام فساد مالی برخوردار است.

دادگاه پس از استماع اظهارات نخست وزیر، اعلام کرد که دادرسی در ماه فوریه ادامه خواهد یافت اما یکی از قضات اظهار داشت: "امروز که رهبران ارشد سیاسی در برابر قانون سر فرود آورده اند، روز بزرگی برای پاکستان است."