عفو نزدیک به دو هزار زندانی در مصر

فیلدمارشال طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر به مناسبت اولین سالگرد قیام مصر، نزدیک به دو هزار زندانی را مورد عفو قرار داده است.

در میان افرادی که از زندان آزاد شده اند، مایکل نبیل هم دیده می شود که آوریل سال گذشته به اتهام اهانت به نیروهای مسلح به سه سال زندان محکوم شده بود.

تمام افراد آزاد شده در دادگاه های نظامی پس از سقوط حسنی مبارک محکوم شده بودند.

هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگر هنوز در مصر، زندانی هستند.