هجوم پلیس ضد شورش برزیل به حومه‌نشینان

صدها نفر از نیروهای پلیس ضد شورش برزیل، به زمین‌هایی که کارگران در ایالت سائوپائولو اشغال کرده و در آنجا خانه ساخته‌ بودند حمله کردند تا زمین‌ها را به صاحبانشان بازگردانند.

پلیس سعی داشت تا کسانی که در زمین‌های اطراف شهر سائو خوزه دوس کامپوس، خانه‌سازی کرده‌اند را از این زمین‌ها که صاحبان خصوصی دارد بیرون کند.

ساکنان این مکان هم با آتش زدن چند اتومبیل سعی کردند تا از کار پلیس جلوگیری کنند.

شانزده نفر از این افراد در محل دستگیر شدند.

در آخر پلیس توانست حدود شش هزار نفر از کسانی که در این مکان خانه‌سازی کرده بودند را بیرون کنند.

آنها در هشت سال گذشته زمین‌های اطراف را اشغال کرده بودند و در آنجا خانه‌سازی کرده بودند.

دولت محلی گفته که به این افراد کمک می‌کند تا مکان‌های اقامتی موقت پیدا کنند تا بتوانند کم کم به روستاهای خود بازگردند.