نخستین جلسه پارلمان مصر پس از حسنی مبارک تشکیل شد

با اعلام نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی مصر از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور، اعضای پارلمان جدید اولین جلسه خود را برگزار کرده اند.

در پارلمان جدید، حزب اسلامگرای میانه رو اخوان المسلمین بیشترین کرسی ها را در اختیار دارد و سلفی ها، که اسلامگرایان تندروتر محسوب می شوند، در رده دوم قرار گرفته اند در حالیکه احزاب لیبرال توفیق چندانی کسب نکرده اند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در قاهره، این نگرانی مطرح شده که ممکن است اخوان المسلمین و شورای نظامی حاکم بر مصر بکوشند با توافق با یکدیگر، امتیازات ویژه ای را برای خود در ساختار جدید قدرت سیاسی مصر منظور دارند.